Jak już pewnie wiecie kwestia ochrony danych osobowych jest dla mnie bardzo ważna. Do jej objaśnienia jestem również zobowiązana na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Ze względu na to informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (czyli osobą, która decyduje jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest Agnieszka Blonka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Blonka Fotografia w Olsztynie, przy ulicy Jarockiej 70/6, 10-699 Olsztyn (dalej zwana Administratorem).

2. Dane kontaktowe Administratora:
a. adres e-mail: agnieszka@slowstories.pl
b. telefon: +48 791 116 112

3. Cele dla jakich przetwarzam Twoje dane osobowe są następujące:
a. w celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie wykonanie reportażu/sesji fotograficznej, na podstawie zainteresowania moją ofertą wyrażoną przez Ciebie w postaci zapytania. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
b. w celu wykonania zawartej umowy, której przedmiotem jest wykonanie reportażu/sesji fotograficznej na podstawie Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.)
c.  w celu promowania mojej działalności jako fotografa poprzez publikację zdjęć z sesji fotograficznej w portalach społecznościowych Facebook, Instagram i podobnych oraz przez wywieszenie wydruków zdjęć z sesji fotograficznej w studio Administratora, a także przez umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie www.kasiadobosz.com, w postaci publikacji elektronicznych i drukowanych, w ulotkach oraz podobnych materiałach drukowanych, jedynie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody (co obejmuje wysyłanie komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. m. in. telefonu, tabletu, komputera) oferowanych przeze mnie usług. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
e. w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;f. w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie i zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.), a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty.

4. Odbiorcami, czyli podmiotami, którym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane są:
a. podmiotom, które wykonują dla mnie jako Administratora tzw. usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny internetowej, o ile wyrazisz zgodę na publikację na mojej stronie internetowej zdjęć z sesji fotograficznej;
b. dane będą przekazywany / przetwarzane w celu wysyłki zdjęć w wersji elektronicznej przez portal Pixieset.com, którego właścicielem jest Pixieset Media Inc. , 5440 Cambie St, Unit #201, Vancouver, BC V6B 2N5.
c. dane będą przekazywany / przetwarzane do drukarni w celu wydruków, odbitek, albumów, obrazów etc. –  Crystal Albums Andrzej Słowik, ul. Amatorska 20, 42-400 Zawiercie, NIP: 6492223297
d. dane mogą być przekazywany / przetwarzane przez firmę prowadzącą obsługę księgową mojej działalności gospodarczej – Biuro Rachunkowe “ALIAS” Agnieszka Markowska, ul. Artyleryjska 3F, 10-165, Olsztyn, NIP 7391030232.
e. Portale Facebook,  Instagram i podobne – wyłącznie jeśli wyraziłeś/wyraziłaś uprzednią zgodę na publikację zdjęć z sesji fotograficznej.

5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku w portalach Facebook lub Instagram, w przypadku wyrażenia zgody na publikację zdjęć. Administrator informuje, że oba portale tj. Facebook oraz Instagram wymienione są jako spełniające wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield).

6. Okres przez jaki twoje dane osobowe będą przechowywane to:
a. dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy i odpowiednio:
I. przez okres 30 dni od dnia wykonania ostatniego z należnych świadczeń,
II. w razie nie zawarcia umowy przez okres 30 dni od dnia ostatniego kontaktu z Twojej strony;
b. dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.
c. podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzałam je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sama ustalę, że się zdezaktualizowały.
d. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na publikację wykonanych fotografii, w tym publikacji w portalach Facebook lub Instagram – do 3 dni następujących po dniu wycofania zgody.
e. dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.

7. Z tytułu przetwarzania danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z któregoś z wyżej wskazanych praw proszę skierować swoje żądanie pod adres email: agnieszka@slowstories.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 791 116 112 .

8. Organem nadzoru zajmującym się ochroną danych osobowych, do którego możesz wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z chwilą jego powołania.

9. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje:
a. niemożnością świadczenia usługi przez Administratora,
b. niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego,
c. niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

10. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

11. Pliki cookies

Strona internetowa www.slowstories.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.
Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.
Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Agnieszka Blonka Fotografia w celu optymalizacji działania strony.

Na swojej stronie wykorzystuje następujące pliki cookies:
„Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.
„Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.
„Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony.
„Reklamowe” umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.

Jak zmienić lub wyłączyć obsługę płków Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome
Należy kliknąć menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

Usuwanie plików Cookie,
Domyślne blokowanie plików Cookie,
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.